PRAVIDLA – ČTRNÁCTKA PODLE VÁS

Než začnete detailně studovat pravidla, je důležité zjistit, zda pozemek či stavba, kterých se dotýká zamýšlený projekt, je v kompetenci MČ Praha 14 (tedy zda se jedná o majetek ve svěřené správě MČ, se kterým MČ může hospodařit, majetek hl. m. Prahy nebo soukromý majetek). K tomu může pomoct majetkoprávní mapa. Zkuste si rovněž vytvořit orientační rozpočet. Své projekty předem diskutujte s lidmi ze svého okolí a získejte jejich podporu.

ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU:

Pro participativní rozpočet pro rok 2017/2018 bude z rozpočtu MČ Praha 14 vyčleněna částka 5 mil. Kč, která bude rozdělena na dvě skupiny projektů:

Velké projekty, jejichž předpokládané výdaje na realizaci budou mezi 200 tis. a 2 mil. Kč a to včetně DPH a výdaje souvisejících s realizací (např. výdaje na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, či výdaje na následnou údržbu). Celková částka určená pro velké projekty činí 4 mil. Kč včetně DPH. Velké projekty mohou být umístěny pouze na pozemcích ve svěřené správě MČ P14..

Malé projekty, jejichž předpokládané výdaje na realizaci budou mezi 10 tis. a 200 tis. Kč a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. výdaje na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, či výdaje na následnou údržbu). Celková částka pro malé projekty činí 1 mil. Kč včetně DPH. Malé projekty mohou být realizovány na pozemcích Hl. m. Prahy, MČ P14 a jí svěřených, ale i soukromých. Podmínkou realizace projektu na soukromém pozemku je jeho zpřístupnění veřejnosti a dodání souhlasu vlastníka pozemku.

JAKÁ JE ROLE OBČANA NAVRHOVATELE?

Občan – navrhovatel je jednou z klíčových rolí celého procesu. Je žádoucí, aby tito navrhovatelé aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad plní roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých projektů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ PROJEKTU:

Povinná kritéria pro zařazení projektu do hlasování:

 • Projekty musí být v souladu se Strategickým plánem rozvoje MČ P14 pro období 2015 – 2025, Územním plánem HMP a případně dalšími strategickými dokumenty MČ P14 a HMP.
 • Projekt v rámci VELKÝCH PROJEKTŮ se může týkat pouze majetku ve svěřené správě MČ P14.
 • Projekt v rámci MALÝCH PROJEKTŮ se může týkat pozemků a majetku, jejichž vlastníkem je Hl. m. Praha, MČ Praha 14 a jí svěřené nebo soukromá osoba. Podmínkou realizace projektu na soukromém pozemku je jeho zpřístupnění veřejnosti a dodání souhlasu vlastníka pozemku.
 • Projekt může být realizován pouze na veřejně dostupných místech (budovy, prostranství, školní pozemky/zahrady).
 • Výdaje na případné zpracování projektové dokumentace jsou nedílnou součástí rozpočtu projektu. Nemohou však být ale jeho jedinou položkou.
 • V rozpočtu projektu musí být také zahrnuty výdaje na údržbu po dobu následujících 4 let po ukončení realizace projektu.
 • Výdaje nepřesáhnou limit 200 tis. Kč. vč. DPH (u malého projektu) a 2 mil. Kč vč. DPH (u velkého projektu).
 • Projekt musí být realizovatelný do konce r. 2019.

 

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU:

Projekt Čtrnáctka podle vás je určen všem fyzickým osobám bydlícím či pracujícím na území MČ Praha 14, nemusí zde však mít trvalé bydliště. Podmínkou pro přijetí projektu je podpora alespoň 3 “garantů”, kteří poskytnutím kontaktních údajů vyjádří svůj souhlas se zařazením projektu k dalším krokům v rámci procesu (projednání, hlasování, aj.).

Navrhovatel/ka: Fyzická osoba starší 15 let
Garant/ka: Obyvatel Prahy 14 starší 15 let

Projekt musí obsahovat všechny níže uvedené náležitosti:

 • název projektu
 • osobní údaje navrhovatele a 3 „garantů“ ve formátu - jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště, podpis
 • souhlas navrhovatele se zpracováním osobních údajů (odkaz)
 • uvedení lokality, ve které má k realizaci dojit (číslo pozemku nebo zakreslení v mapce)
 • stručné shrnutí projektu do 500 znaků, které bude sloužit jako podklad pro prezentaci na webu a v mediích
 • popis projektu: odůvodnění předkládaného projektu (jaký problém by byl realizací vyřešen, cílová skupina – koho a kolika uživatelů se týká, jaké aktivity v projektu budou realizovány)
 • fotodokumentace stávajícího stavu
 • očekávanou finanční́ náročnost (předběžný položkový rozpočet)

Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

Elektronické podání projektu bude možné́ prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránce https://ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu/navrhy/novy/. V případě písemného podání bude projekt doručen poštou nebo osobně na adresu ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9, 198 21 v uzavřené obálce s označením „Projekt: Čtrnáctka podle vás“.

Papírový formulář (včetně vzoru) nalezneze na zápatí této stránky.

LHŮTY A TERMÍNY 1. ROČNÍKU:

Podání́ projektu: od 18. 9. do 23. 10. 2017

Vyhodnocení projektu Úřadem městské části Praha 14:

 • Pro posuzování realizovatelnosti projektů je v harmonogramu vyčleněno období od 1. 11. 2017 do 18. 1. 2018.
 • Všechny projekty, které prošly formální kontrolou, budou vyvěšeny na webu projektu na adrese https://ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu.


Ostatní klíčové termíny (např.začátek a konec hlasování, vyhlášení výsledků apod.) budou včas uvedeny na https://ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu.
Nedodržení termínů ze strany ÚMČ není penalizováno. Nedodržení součinnosti navrhovatele / garanta s ÚMČ může vést k vyřazení projektu.

HLASOVÁNÍ:

Hlasovat může fyzická osoba bydlící či pracující na území MČ Praha 14, která dosáhla 15 let věku.
Pro hlasovaní o projektech bude použita online aplikace vytvořená společností D 21.
Aplikace umožní hlasujícím jednotlivým návrhům udílet positivní, nebo negativní hlas. Hlasující bude mít rovněž více hlasů (v závislosti na celkovém počtu projektů).
Pro jedno hlasování bude vyžadována autorizace pomocí SMS zprávy. Hlasující tedy musí disponovat mobilním telefonem. Online hlasovaní bylo zvoleno z důvodů technické a finanční nenáročnosti a snazšího zpracování výsledků.

Koordinátorka projektu participativního rozpočtu:
Lucie Hlavačková
E-mail: ctrnactkapodlevas@praha14.cz
Tel.: + 420 225 295 602