PRAVIDLA – ČTRNÁCTKA PODLE VÁS

Než začnete detailně studovat pravidla, je důležité zjistit, zda pozemek či stavba, kterých se dotýká zamýšlený projekt, je v kompetenci MČ Praha 14 (tedy zda se jedná o majetek ve svěřené správě MČ, se kterým MČ může hospodařit, majetek hl. m. Prahy nebo soukromý majetek). K tomu může pomoct majetkoprávní mapa. Zkuste si rovněž vytvořit orientační rozpočet. Své projekty předem diskutujte s lidmi ze svého okolí a získejte jejich podporu.

ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU:

Pro participativní rozpočet pro rok 2017/2018 bude z rozpočtu MČ Praha 14 vyčleněna částka 5 mil. Kč, která bude rozdělena na dvě skupiny projektů:

Velké projekty, jejichž předpokládané výdaje na realizaci budou mezi 200 tis. a 2 mil. Kč a to včetně DPH a výdaje souvisejících s realizací (např. výdaje na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, či výdaje na následnou údržbu). Celková částka určená pro velké projekty činí 4 mil. Kč včetně DPH. Velké projekty mohou být umístěny pouze na pozemcích ve svěřené správě MČ P14..

Malé projekty, jejichž předpokládané výdaje na realizaci budou mezi 10 tis. a 200 tis. Kč a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. výdaje na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, či výdaje na následnou údržbu). Celková částka pro malé projekty činí 1 mil. Kč včetně DPH. Malé projekty mohou být realizovány na pozemcích Hl. m. Prahy, MČ P14 a jí svěřených, ale i soukromých. Podmínkou realizace projektu na soukromém pozemku je jeho zpřístupnění veřejnosti a dodání souhlasu vlastníka pozemku.

JAKÁ JE ROLE OBČANA NAVRHOVATELE?

Občan – navrhovatel je jednou z klíčových rolí celého procesu. Je žádoucí, aby tito navrhovatelé aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad plní roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých projektů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ PROJEKTU:

Povinná kritéria pro zařazení projektu do hlasování:

 • Projekty musí být v souladu se Strategickým plánem rozvoje MČ P14 pro období 2015 – 2025, Územním plánem HMP a případně dalšími strategickými dokumenty MČ P14 a HMP.
 • Projekt v rámci VELKÝCH PROJEKTŮ se může týkat pouze majetku ve svěřené správě MČ P14.
 • Projekt v rámci MALÝCH PROJEKTŮ se může týkat pozemků a majetku, jejichž vlastníkem je Hl. m. Praha, MČ Praha 14 a jí svěřené nebo soukromá osoba. Podmínkou realizace projektu na soukromém pozemku je jeho zpřístupnění veřejnosti a dodání souhlasu vlastníka pozemku.
 • Projekt může být realizován pouze na veřejně dostupných místech (budovy, prostranství, školní pozemky/zahrady).
 • Výdaje na případné zpracování projektové dokumentace jsou nedílnou součástí rozpočtu projektu. Nemohou však být ale jeho jedinou položkou.
 • V rozpočtu projektu musí být také zahrnuty výdaje na údržbu po dobu následujících 4 let po ukončení realizace projektu.
 • Výdaje nepřesáhnou limit 200 tis. Kč. vč. DPH (u malého projektu) a 2 mil. Kč vč. DPH (u velkého projektu).
 • Projekt musí být realizovatelný do konce r. 2019.

 

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU:

Projekt Čtrnáctka podle vás je určen všem fyzickým osobám bydlícím či pracujícím na území MČ Praha 14, nemusí zde však mít trvalé bydliště. Podmínkou pro přijetí projektu je podpora alespoň 3 “garantů”, kteří poskytnutím kontaktních údajů vyjádří svůj souhlas se zařazením projektu k dalším krokům v rámci procesu (projednání, hlasování, aj.).

Navrhovatel/ka: Fyzická osoba starší 15 let
Garant/ka: Obyvatel Prahy 14 starší 15 let

Projekt musí obsahovat všechny níže uvedené náležitosti:

 • název projektu
 • osobní údaje navrhovatele a 3 „garantů“ ve formátu - jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště, podpis
 • souhlas navrhovatele se zpracováním osobních údajů (odkaz)
 • uvedení lokality, ve které má k realizaci dojit (číslo pozemku nebo zakreslení v mapce)
 • stručné shrnutí projektu do 500 znaků, které bude sloužit jako podklad pro prezentaci na webu a v mediích
 • popis projektu: odůvodnění předkládaného projektu (jaký problém by byl realizací vyřešen, cílová skupina – koho a kolika uživatelů se týká, jaké aktivity v projektu budou realizovány)
 • fotodokumentace stávajícího stavu
 • očekávanou finanční́ náročnost (předběžný položkový rozpočet)

Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

Elektronické podání projektu bude možné́ prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránce https://ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu/navrhy/novy/. V případě písemného podání bude projekt doručen poštou nebo osobně na adresu ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9, 198 21 v uzavřené obálce s označením „Projekt: Čtrnáctka podle vás“.

Papírový formulář (včetně vzoru) nalezneze na zápatí této stránky.

LHŮTY A TERMÍNY 1. ROČNÍKU:

Podání́ projektu: od 18. 9. do 23. 10. 2017

Vyhodnocení projektu Úřadem městské části Praha 14:

 • Pro posuzování realizovatelnosti projektů je v harmonogramu vyčleněno období od 1. 11. 2017 do 18. 1. 2018.
 • Všechny projekty, které prošly formální kontrolou, budou vyvěšeny na webu projektu na adrese https://ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu.


Ostatní klíčové termíny (např.začátek a konec hlasování, vyhlášení výsledků apod.) budou včas uvedeny na https://ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu.
Nedodržení termínů ze strany ÚMČ není penalizováno. Nedodržení součinnosti navrhovatele / garanta s ÚMČ může vést k vyřazení projektu.

HLASOVÁNÍ:

Způsob hlasování

Hlasující má možnost udělit až 3 kladné hlasy a 1 záporný hlas u „malých projektů“ a až 2 kladné a 1 záporný u „velkých projektů“. Oba hlasy mají stejnou váhu, ale záporných je méně a lze je uplatnit až po užití hlasů kladných, aby nedocházelo k čistě negativnímu hlasování. Hlasující nemusí rozdat všechny své kladné a všechny své záporné hlasy, které má k dispozici. Hlasuje se nejprve o „malých projektech“, následně o velkých. Každý projekt může dostat maximálně 1 hlas.

Pro vstup do hlasovací aplikace je potřeba uvést PIN kód, který Vám bude zdarma zaslán na mobilní telefonní číslo. Číslo slouží pouze pro autorizaci, všechny informace, které zadáváte, jsou anonymní.

Hlasování probíhá prostřednictvím on-line hlasovací aplikace, která umožní odeslat hlas z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, chytrý telefon, tablet…). Před vstupem do aplikace bude každý hlasující požádán o zadání telefonního čísla, na které mu bude v SMS zprávě doručen zmíněný  PIN kód.. Bude tak zajištěno, že každý odhlasuje jen jednou.
Online hlasovaní bylo zvoleno, protože je finančně nenáročné a zaručuje snadnější zpracovávání výsledků.

Kdo může hlasovat?

Hlasování je určeno všem osobám, které bydlí či pracují na území MČ Praha 14 a dosáhly věku 15 let..

Který návrh bude realizován?

Po sečtení všech plusových a všech mínusových hlasů u každého projektu budou projekty seřazeny od nejúspěšnějších (nejvyšší počet hlasů) po ty nejméně úspěšné (nejnižší počet hlasů).  Do realizace budou vybrány projekty až do vyčerpání stanovené alokace 5 milionů korun.

V případě, že dva projekty obdrží stejný počet hlasů a součet jejich celkových nákladů bude přesahovat maximální částku, bude k realizaci vybrán takový projekt, který bude mít méně záporných hlasů.

Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stanou součástí investic realizovaných městskou částí Praha 14. MČ bude zodpovědná za jejich realizaci.Koordinátorka projektu participativního rozpočtu:
Lucie Hlavačková
E-mail: ctrnactkapodlevas@praha14.cz
Tel.: + 420 225 295 602